SURAT KUASA WAKALAH WALI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama                                       :

Bin/Binti                                 :

Tempat/Tgl Lahir                    :

Warga Negara/Agama             :

Pekerjaan                                 :

Alamat                                    :

Adalah wali nasab ( Ayah kandung ) dari :

Nama                                       :

Bin/Binti                                 :

Tempat/Tgl Lahir                    :

Warga Negara/Agama             :

Pekerjaan                                 :

Alamat                                    :

Berhubung pada waktu akad nikah tidak dapat hadir, maka saya mewakilkan kepada Bapak ……………………………….. untuk menikahkan anak saya tersebut dengan seorang laki-laki:

Nama                                       :

Bin                                          :

Dengan mas kawin sebagaiman tersebut nanti dalam akad nikah.

Demikian wakalah wali ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

                                                                                                …………….., …., ………, ……

Yang mengesahkan                                                                 Yang Menyatakan Wakalah Wali,

Kepala KUA/PPN

………………………                                                            …………………………

NIP: ………………………

Iklan