CONTOH SURAT KUASA

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

  1. Nama                      :

Jabatan                 :

Keterangan          :

  1. Nama                      :

Jabatan                 :

Keterangan          :

  1. Nama                      :

Jabatan                 :

Keterangan          :

  1. Nama                      :

Jabatan                 :

Keterangan          :

  1. Nama                      :

Jabatan                 :

Dengan ini memberi kuasa kepada :

  1. Nama                       : ………………………………

Jabatan                 : ………………………………

untuk mengajukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah terhadap sebidang tanah wakaf Yayasan ……………………………………… guna melengkapi administrasi perizininan operasional ……………………….

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagimana mestinya.

……………., ……, …………….., ……

Yang diberi kuasa                                                     Yang memberi kuasa

1.  Tanda tangan      :                                                   1.  Tanda tangan         :

Nama                  :                                                       Nama                      :

2.  Tanda tangan         :

Nama                      :

3.  Tanda tangan         :

Nama                      :

4. Tanda tangan          :

Nama                       :

Iklan